Évközi 31. vasárnap

2016. október 30.

Aztán odaért Jerikóba és végigment rajta.  Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje.  Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt.  Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia.  Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.”  Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta.  Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni.  Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.”  Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia.  Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”

Lk 19, 1- 10

Krisztusban Kedves Testvérek!

A mai evangéliumban világosan lehet látni Isten irgalmát és szeretetét. Ennek egyik főszereplője Zakeus. Tudjuk, hogy gazdag volt, hiszen nemcsak vámos, de a vámosok feje volt. Azonban az emberek szemében bűnös volt és közmegvetés övezte. Ő nagyon szerette volna látni és megismerni Jézust. Mivel alacsony termetű volt, előre futott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa Őt.

Szeretnék néhány szót mondani a fügefáról és Zakeusról. Zakeus gazdag volt, ám az emberek bűnösnek tartották őt. A világi gazdagsága miatt kevély volt, és elhatárolódott az emberektől. A fügefa Zakeus kevélységének, míg alacsony termete az emberek megvetésének szimbólumaként értelmezhető.  Bár Zakeus felmászott a fügefára, hogy lássa Jézust, mégis távol tartotta önmagát tőle, és az emberektől is.

Amikor Jézus odaért a fügefához, felnézett. Könyörülettel nézett Zakeusra. Mielőtt Zakeus meglátta és megismerte volna Isten fiát, Ő már ismerte őt és értette Zakeus helyzetét. Az Isten szeret mindenkit, akár tisztességes, akár bűnös. Jézus felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom”. A „Gyere le” kifejezés azt jelenti, hogy „legyél alázatos, ne legyél tovább kevély”.

Zakeus, bár bűnös volt, mégis meg akarta ismerni Jézust. Az Emberfia soha sem bünteti meg a hozzá térő bűnösöket, hanem tárt karokkal fogadja őket, csak úgy, mint Zakeust. Amikor Jézus azt mondta neki: „gyere le”, ő sietve lemászott és örömmel fogadta Jézust. Az emberek azonban méltatlankodtak, mert bűnösnek tartották őt.  A vámosok feje azonban készségesen bűnbánatot tartott. Szüksége volt a Megváltójára, az Isten szeretetére. Isten kegyelme vezette őt a kíváncsiságból a megtérésre. Megtérés viszont csak akkor lehetséges, ha valaki hajlandó elfogadni Isten irgalmát.  Jézus elfogadja azokat, akik elfogadják Őt.

A mai napon Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy a mi Istenünk tényleg szerető, végtelenül jóságos és irgalmas Isten, aki arra hív minket, hogy tartsunk bűnbánatot. Isten tehát vétkeink ellenére szeret minket.  Ha Jézus nem szeretette volna Zakeust, ő csak szemével látott volna, de nem tudott volna megtérni bűnös életéből.  A mai napon Jézus azt kéri tőlünk, hogy legyünk irgalmasok másokhoz. Kérjük Urunkat, hogy mi is lehessünk jóságosak és irgalmasak, ahogyan a mi Urunk, Istenünk tesz velünk. Ámen!

P. Tete Remis SVD