Karácsony 2. vasárnapja

2015. január 4.

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.

Jn 1,1-5, 9-14

Elmélkedés:

Krisztusban Kedves Testvérek!

A mai evangélium Jézus Istenségét, Fiúságát hangsúlyozza, illetve, hogy Jézus valóságos ember. Jézus ezekben az igékben, mint Istennek hatalommal felruházott Fia, nyilatkoztatja ki, hogy kicsoda Ő a mi számunkra. Jézuson keresztül kicsit belepillanthatunk, Isten személyének titkába is.

Kezdetben az Ige, a fény, a világosság az Istennél volt, írja János. Mit jelent az evangéliumban ez a világosság? Ez a világosság az, ami véget vet a Káosznak, mint kezdetben a teremtéskor Isten kimondott legyen világosság…”

Jézus a testté lett Ige az, aki megment bennünket a káosztól. A világosság természete a ragyogás, ami feloszlatja sötétséget. A sötétség és a gonosz állandóan harcol a fény ellen, azonban mégsem tud felülkerekedni a világosságon. János azt tárja elénk, hogy Isten fénye Jézus által betört a sötétség birodalmába.

Megengedjük-e Istennek újra és újra folyamatosan, hogy beragyogja az életünket? A világosság jövetele, mindig kockázatos, rámutat a szennyre, a bűnre.

 Amíg valaki egy sötét szobában van, addig talán nem lehet érzékelni, hogy az a szoba tiszta-e vagy sem. Amikor azonban felvillan a világosság, akkor a fény beragyogja az egész termet, és látni lehet még az apró kis porszemeket is. Isten világossága sokszor ilyen reflektorfény, ami bevilágítja az egész éltünket. A leleplező világosság mindig a nagyot nagynak, a kicsit kicsinek mutatja be. Helyesen mutatja be az arányokat.

A bűnt bűnnek, a hazugságot hazugságnak és a féligazságot féligazságnak mutatja be. Leleplezi félelmeinket, félelmeink tárgyát és képes el is venni a félelmet. Nemcsak elveszi, hanem utat is mutat, vezet. Jézus mondja: „Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki énbennem hisz.” Kivezet a sötétségből. Jánosnál a sötétség a Jézus nélküliséget jelenti.

„A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” Mit jelent ez a be nem fogadás?1. Meg nem érteni, 2 üldözni, 3 lángot kioltani. Ma is ez történik: Vannak, akik nem értik, mert akkora bennük a sötétség. De vannak, akik üldözik vagy megpróbálják eloltani.

János evangéliumában így olvassuk:  „A világba jött, és övéi nem fogadták be Őt” Talán ez a legtragikusabb az igében. Jézus az övéihez jött, és az övéi elutasítják. A szamaritánusok elfogadják, a pogány, a görögök keresik, saját népe, a zsidók elutasítják.

Jézus sokak életén ma is kívül van. Nem kell Krisztus. Ne szóljon az életembe. Azonban vannak, olyanok is, akik befogadták őt. „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.”

Akik befogadták a szívükbe Krisztust, engedték, hogy az Ő fénye járja át őket, azok Isten gyermekeivé válnak, és megkapják a kiváltságot, hogy ellenálljanak a sötétségnek, a gonoszságnak és Isten gyermekei maradjanak.

Az Ige testé lett, és közöttünk lakozott. Emberi személyként jelent meg az, aki egyenlő az Istennel. A test kifejezésben benne van az emberi gyengeség, a fájdalom megtapasztalása is, amit a Teremtő felvett magára, hogy személyesen szólhasson tehozzád, énhozzám.

Isten minket is szeretne formálni, kegyelemmel jön ma hozzánk, újbóli irgalmát ajánlja fel. Becsüljük meg, és ne utasítsuk vissza. Jézus az örök világosság jön hozzánk, hogy megvilágítson minket. Engedjük Őt, hogy mindig bennünk maradjon. Ámen!

Tete Remis SVD